เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week10

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : สิ่งมหัศจรรย์รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 Quarter 1
เป้าหมาย เผยแพร่องค์ความรู้

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
โจทย์ :
เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
เตรียมนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้
คำถาม:
นักเรียนทำอะไรได้ดีแล้วและมีอะไรที่ควรปรับปรุงพัฒนา
นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Round Rubin : สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- Brainstorming นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน :
พื้นฐานความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู :
ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศรอบตัว
ชิ้นงานที่ผ่านมา


ชง:
นักเรียนทำอะไรได้ดีแล้วและมีอะไรที่ควรปรับปรุงพัฒนา
นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาและระดมสมองเกี่ยวกับการนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10

ชิ้นงาน
เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้
-รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและข้อมูลที่ได้รับ
3.ทักษะการทำงานด้วยตนเองและการทำงาร่วมกับผู้อื่น
4.ทักษะการคิดและการเรียนรู้
มีความสนใจและรักการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นการสอบถามจากผู้รู้
5.ทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ
คุณลักษณะ
1.เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2.เห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงของพืชกับมนุษย์
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการ
แสดงความคิดเห็น
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
5.มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
6.รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น