เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week2


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Topic :  มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  Quarter
เป้าหมาย : อธิบายลักษณะความแตกต่างและจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
week
Input
Process
Output
Outcome
โจทย์
- อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและจัดหมวดหมู่ของสิ่งรอบตัว
คำถาม 
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนจะจัดหมวดหมู่ของสิ่งรอบตัวได้อย่างไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่าตัวเองเหมือนกับสิ่งใด ทำไมจึงคิดเช่นนั้น
- นักเรียนจะจัดปิทินการเรียนรู้ภายใน 10 สัปดาห์อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Think Pair Share/ Blackboard Share (นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัว)
- Round Rubin (ความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
- Brainstorming (ลักษณะของสิ่งมีชีวิต)
- Compare (นักเรียนเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งรอบตัวพร้อมอธิบายเหตุผล)
- Flowchart (นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2)
Show and Share (นำเสนอผลงาน)
- Wall Thinking (ติดชิ้นงาน)
เด็กในห้องเรียน
- นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งของตามความเข้าใจของตนเอง
- นักเรียนเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งรอบตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
- นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
- นักเรียนวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2
ครู
- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจาไอแพด/คอมพิวเตอร์
- กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศ/สื่อ
- ไอแพด/คอมพิวเตอร์หาข้อมูล
- กระดาษ A4
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวิดีโอ
- บัตรคำ

ชง
- ครูให้นักเรียยนดูคลิปสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม "สารคดีสิ่งแวดล้อม"
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ "ต้นไม้ของปู่"
- ครูใช้คำถาม "นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนจะจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟังร่วมกัน
- นักเรียนระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ

- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัว
ใช้
- นักเรียนวาดภาพในบัตรคำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วช่วยกันจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆ
- นักเรียนเขียน Flowchart เกี่ยวกับประเภทของสิ่งต่างๆรอบตัว
- Mind Mapping ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- จัดทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- วาดภาพในบัตรคำเี่ยวกับสิ่งรอยตัวที่สังเกตเห็น
- Flowchart การจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัว
- Mind Mapping ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10 สัปดาห์
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
- นักเรียนดูคลิปสารคดีเี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วพูดคุยแสดงความคิดเห็นเี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง
- ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นเี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆรอบตัว
- Flowchart การจัดหมวดหมู่สิ่งรอบตัว
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นักเรียนจัดทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10 สัปดาห์
ความรู้
- เข้าใจลักษณะของสิ่งมีชีวิตอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มชีวิต
- สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของรอบตัวเราได้
- เข้าใจตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว
- นำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว.8.1 ป .1/7)
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพ
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. ทักษะการเรียนรู้
- มีความสนใจในการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
- การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
คุณลักษณะ
1. เคารพให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
5. รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในารทำงานร่วมับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. บันทึกหลังการสอน : ในสัปดาห์นี้พี่ๆป .1 สามารถแยกแยะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้และจัดหมวดหมู่ของสิ่งรอบตัวได้ สามารถทำ Mind Mapping ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ดีในระดับหนึ่ง และร่วมกันทำปฏิทินรายสัปดาห์ จาการสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานเพราะพี่ๆ ป.1 ยังอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ค่อยเป็น แต่ครูค่อยให้กำลังใจและไม่รีบเร่งจนเกินไป

    ตอบลบ