เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week7

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   Quarter  1
เป้าหมาย   :   ลักษณะ โครงสร้าง ประเภท คุณค่าของสิ่งไม่มีชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อสิ่งต่างๆ

Week
Input
Process 
Out put
Outcome
W.7
โจทย์ :
อธิบายลักษณะ ประเภท คุณค่า การดูแลรักษาสิ่งไม่มีชีวิต ความเชื่อมโยงต่อสิ่งต่างๆ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจากวัสดุเหลือใช้/วัสดุธรรมชาติ
คำถาม:
 สิ่งไม่มีชีวิตชนิดใดบ้างที่มีคุณค่าต่อชีวิตนักเรียน?
 นักเรียนจะจัดหมวดหมู่ของสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไร?
มีวัสดุชนิดใดบ้างในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ?
- สิ่งของต่างๆที่นักเรียนสังเกตเห็นในบริเวณโรงเรียนมีรูปร่างรูปทรงอย่างไรบ้าง?
เราจะนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชีวิตตนเองได้อย่างไร?
นักเรียนจะดูแลรักษาอวัยวะของตนเองและสิ่งของใช้ได้อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Think  Pair  Share /Blackboard
 Share/Brainstorming
ลักษณะ ประเภทของสิ่งไม่มีชีวิต -- Round Rubin : นำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติมาสร้างสิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
- Brainstorming คุณค่าของสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆ/ความสัมพันธ์ของสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งอื่นๆ/การดูรักษาอวัยวะและสิ่งของเครื่องใช้
ภาพวาด สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นฐานความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศรอบตัว
สิ่งของเครื่องใช้

ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม สิ่งไม่มีชีวิตชนิดใดบ้างที่มีคุณค่าต่อชีวิตนักเรียน?
 นักเรียนจะจัดหมวดหมู่ของสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไร?
มีวัสดุชนิดใดบ้างในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ?
 - เราจะนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชีวิตตนเองได้อย่างไร?
นักเรียนจะดูแลรักษาอวัยวะของตนเองและสิ่งของใช้ได้อย่างไร?
เชื่อม:
-   ครูและนักเรียนระดมสมองพูดคุย
แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้าง ประเภทและคุณค่าของสิ่งไม่มีชีวิต
พูดคุยแลกเปลี่ยนการดูแลรักษาอวัยวะตนเองและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ?
ใช้:  
- สำรวจสิ่งไม่มีชีวิตแล้วจำแนกต่างรูปร่างรูปทรง และวัสดุที่ใช้ ?
-   Flowchart การดูแลรักษาอวัยวะของ
ร่างกายและสิ่งของเรื่องใช้?
-   ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-   สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7

ชิ้นงาน
-   ภาพปะติดสิ่งไม่มีชีวิตที่มีคุณค่าต่อ
ชีวิตตนเอง
-   ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น
-    สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- นำสิ่งของเครื่องใช้มาที่โรงเรียนเพื่อระดมสมองพุดคุยเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง รูปทรง วัสดุ ความสำคัญและคุณค่า
วางแผนเตรียมอุปกรณ์ในการลงมือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
- Flowchart  ประเภทของสิ่งไม่มีชีวิต
-    สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 7
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 

ความรู้
-อธิบายลักษณะ ประเภท โครงสร้างของสิ่งไม่มีชีวิต
เห็นคุณค่าการดูแลรักษาอวัยวะตนเองและสิ่งของต่างๆ
ทักษะ
1 ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2  ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและข้อมูลที่ได้รับ
3  ทักษะการทำงานด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4  ทักษะการคิดและการเรียนรู้ : มีความสนใจและรักการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นการสอบถามจากผู้รู้
ทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ
คุณลักษณะ
           1 เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
เห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงของมนุษย์และสิ่งอื่นๆรอบตัว
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการ
แสดงความคิดเห็น
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
5.มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
6.รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น