เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week9

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  Quarter  1
เป้าหมาย  :  ประมวลและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน

Week
Input
Process 
Out put
Outcome
W.9
 โจทย์ :
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประมวลองค์ความรู้ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
คำถาม:
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะต่างกันอย่างไร?
อะไรคือปัจจัยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต?
สิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร มีกี่ประเภท?
ทุกสิ่งในโลกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร?
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในเทอมที่ 1/2557
เครื่องมือคิด :
- Think  Pair  Share /Blackboard
 Share/Brainstorming สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน เทอมที่1/2557
- Round Rubin :  นักเรียนและสิ่งอื่นๆรอบตัวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร
 - Brainstorming  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใน เทอมที่ 1/2557 และจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไร
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน/สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นฐานความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศรอบตัว
- ชิ้นงานที่ผ่านมา
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
-        นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในเทอมที่ 1/2557
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะต่างกันอย่างไร?
อะไรคือปัจจัยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต?
สิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร มีกี่ประเภท?
ทุกสิ่งในโลกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และกิจกรรมที่ทำร่วมกันในเทอมที่ 1/2557
ใช้: 
-   ครูและนักเรียนร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
-   นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-   สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน
- ภาพวาดการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
-    สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-    สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
- ภาพวาดการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
- ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
    
ความรู้
-ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
ทักษะ
1 ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
-ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- รู้จักนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปรับใช้ในการดำรงชีวิต
2  ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
3  ทักษะการทำงานด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4  ทักษะการคิดและการเรียนรู้ : สามารถจัดการข้อมูล ประมวล สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ
คุณลักษณะ
           1 เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
เห็นความสำคัญและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการ
แสดงความคิดเห็น
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
5.มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
6.รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น