เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


Mind Mapping : Teacher


ภูมิหลังของปัญหา


     สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น แต่ละสิ่งมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การดำเนินชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งรอบตัวเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะของสิ่งรอบตัวและเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ให้โทษ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและมีความสุขตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ


สาระการเรียนรู้
มาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพศึกษา
ศิลปะ
การงานฯ

-ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตและจำแนกลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ได้
-สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา
-อธิบายปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมนุษย์ได้
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
-นำเสนอผลงานของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีต่อตนเองและชุมชน
-รู้และเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานเป็นกลุ่ม
-เข้าใจความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนของตน
-แยกแยะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
-เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
-อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆได้
-บอกลักษณะความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์ได้
-ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถแสดงออกทางจินตนาการผ่านรูปร่าง สี เส้น ของชิ้นงานและนิทานได้อย่างอิสระและประณีต
-ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง แสดงบทบาทสมมุติได้
นำเสนอผลงานตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้
-เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
-มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวได้
-สำรวจข้อมูลเยวกับสัตว์เลี้ยงในชุมชน