เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week6

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic :  มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
ชั้นประถาศึกษาปีที่ 1  Quarter 1
เป้าหมาย   :  ลักษณะประเภทของคน ปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงต่อระบบนิเวศ การดูแลและการอนุรักษ์สัตว์
แผนการจัดกาOut put
Outcome
W.6
โจทย์ :
-   เข้าใจลักษณะและประเภทของคน
-   อธิบายปัจจัยในการดำรงชีวิตของ
คนและสัตว์  ความสัมพันธ์ความ
เชื่อมโยงต่อระบบนิเวศ
คำถาม:
-  ถ้าไม่มีน้ำ คนและสัตว์จะเป็นอย่างไร?
-  อะไรที่เป็นปัจจัยร่วมและปัจจัยเฉพาะในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์?
นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนอะไร เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด :
- Think  Pair  Share / Blackboard
 Share/Brainstorming
ถ้าไม่มีน้ำ สัตว์จะเป็นอย่างไร?/อะไรที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์?
ชักเย่อความคิด : สัตว์บกกับสัตว์น้ำอย่างใดดีกว่ากัน เพราะเหตุใด?
- Round Rubin : - ถ้าเต่าไม่มีกระดองจะเป็นอย่างไร?/ทำไมปลาจึงอยู่ในน้ำได้?
- Brainstorming นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนกับสัตว์ชนิดใดเพราะเหตุใด?
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นฐานความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศรอบตัว
ชิ้นงานที่ผ่านมา

    
ชง:
นักเรียนดูสารคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศ
แล้วครูกระตุ้นด้วยคำถาม   นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร?/
สารคดีระบบนิเวศ
ระบบนิเวศป่าชายเลน1
ป่าชายเลน2

นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนกับสัตว์ชนิดใด เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น?/คน พืช สัตว์ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
-  ถ้าไม่มีน้ำ คนและสัตว์จะเป็นอย่างไร?
-  อะไรที่เป็นปัจจัยร่วมและปัจจัยเฉพาะในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์?
 นักเรียนคิดว่าตนเองเหมือนอะไร เพราะเหตุใด?
เชื่อม:
-   ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับที่ได้ดูได้
ฟังร่วมกัน/ระดมสมองพูดคุยแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของสัตว์ คน และพืช
ใช้
 จับคู่วาดภาพโครงสร้างของ คน พืชและสัตว์
เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งๆต่าง
-   สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
ชิ้นงาน
-   จัดหมวดหมู่สัตว์หลังจากค้นคว้าในห้องสมุด
- วาดภาพเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอื่น
-    สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
ดูคลิปรายการสารคดี เกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดูที่ฟัง
ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง ปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์   ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในระบบนิเวศ
- Flowchart  ปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา ความรู้

-เข้าใจลักษณะ ประเภทของคน พืชและสัตว์

อธิบายปัจจัยในการดำรงชีวิตของคน พืชและสัตว์
เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมอื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2  ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังและข้อมูลที่ได้รับ
3  ทักษะการทำงานด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4  ทักษะการคิดและการเรียนรู้ : มีความสนใจและรักการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นการสอบถามจากผู้รู้
ทักษะในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบ
คุณลักษณะ
เคารพ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
เห็นความสำคัญและความเชื่อมโยงของพืชกับมนุษย์
3.มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการ
แสดงความคิดเห็น
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
5.มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 
6.รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น