เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Topic : มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  Quarter
เป้าหมาย : อธิบายลักษณะส่วนประกอบ คุณค่าและการจัดหมวดหมู่ของพืชชนิดต่างๆ

week
Input
Process
Output
Outcome
w.3

โจทย์
  อธิบายลักษณะส่วนประกอบ คุณค่า และจัดหมวดหมู่ของพืช
คำถาม
ถ้าโลกเราไม่มีพืช ไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร ?
นักเรียนจะจัดหมวดหมู่ของพืชชนิดต่างๆได้อย่างไร เพราะเหตุใด ?
- นักเรียนคิดว่าตัวเองเหมือนกับพืชส่วนใด เพราะเหตุใด ?
เครื่องมือคิด
- ต้นไม้ชนิดต่างๆที่นักเรียนรู้จัก/ปัญหาที่พบ
- ผักที่นักเรียนชอบรับประทานมากที่สุด
- ผักที่นักเรียนพบเห็นในโรงเรียน
- ส่่วนประกอบและหน้าที่ของพืช

- Flowchart (นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3)
- Show and Share (นำเสนอผลงาน)
Wall Thinking (ติดชิ้นงาน)
เด็กในห้องเรียน
นักเรียนแสดงความคิดเห็น และสำรวจผักภายในโรงเรียน
นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของพืช
- นำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
รู
อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศ/สื่อ
กระดาษ A4
บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวิดีโอ
- ผัก
ชง
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจผักและต้นไม้ชนิดต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "ถ้าโลกเราไม่มีพืช ไม่มีต้นไม้นักเรียนคิดว่าโลกเราจะเป็นอย่างไร ?" 
- "นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้เห็นและมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไร ?"
- "นักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้างและมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อนักเรียนอย่างไร ?"
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สำรวจร่วมกัน
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของพืชที่พบภายในโรงเรียน
ใช้
- นักเรียนวาดภาพต้นไม้และส่วนประกอบต่างๆ ของต้นไม้ที่สำรวจพบภายในโรงเรียน
- Mind Mapping พืชชนิดต่างๆที่พบภายในโรงเรียน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
ชิ้นงาน
วาดภาพต้นไม้และส่วนประกอบของต้นไม้
- วาดภาพสวนผักโรงเรียน

- Mind Mapping พืชที่พบภายในโรงเรียน
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
ภาระงาน
นักเรียนสำรวจพืชผักและต้นไม้ชนิดต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน
ระดมสมองพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพืชที่พบเห็น
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้
- เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของพืช
- เห็นคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ ป่าไม้และผักผลไม้
- เสนอวิธีแก้ปัญหาหรือการอนุรักษ์ป่าไม้
นำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (.8.1 .1/7)
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพ
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. ทักษะการเรียนรู้
มีความสนใจในการเรียนรู้ ช่างสังเกตและรู้จักแสวงหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ทักษะสังคม
การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
1. เคารพให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
5. รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน : สัปดาห์นี้ ครูได้ให้พี่ ป.1 เดินสำรวจผักและต้นไม้ชนิดต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนโดยกระตุ้นคำถามว่า ถ้าโลกนี้ไม่มีพืช ไม่มีต้นไม้นักเรียนคิดว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไร? พี่ๆก็ตอบแบบตามจินตนาการเด็กน้อย เช่น พื้นดินจะกลายเป็นน้ำแข็ง ไม่มีอาหารให้มนุษย์กิน สัตว์จะไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นต้น ครูได้อธิบายลักษณะและประโยชน์ของพืชชนิดต่างๆ แล้วนักเรียนสามารถวาดภาพพืชที่ตนเองรู้จักได้

    ตอบลบ