เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557Topic:มหัศจรรย์สิ่งรอบตัวเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและความ สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
- นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณการโดยโครงงาน เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์รอบตัวเรา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  Quarter 
เป้าหมาย : นักเรียนบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้เสนอความคิดเห็นของตนเองและพร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

week
Input
Process
Output
Outcome
โจทย์
- สามารถเล่าเรื่องราวและอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจได้
คำถาม
- นักเรียนเห็นอะไรจากการสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
- นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็น
เครื่องมือคิด
- Think Pair Share (นักเรียนร่วมกันแชร์มูลในชั้นเรียน)
- Brainstorms (ระดมสมองและช่วยกันคิดสิ่งที่อยากเรียนรู้)
- Mind Mapping (ชิ้นงาน)
เด็กในห้องเรียน- นักเรียนสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันเรื่องในเรื่องที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันแชร์ข้อมูล
- นักเรียนเล่าเรื่องราวในช่วงปิดเทอม
- นักเรียนเดินสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียนและสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ได้พบ
ผู้ปกครอง
- สนับสนุนการหาข้อมูลและให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็ก
- ตอบกระตุ้นคำถามให้กับนักเรียน
- ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
ครู- อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
- ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อมูลจากไอแพด/ คอมพิวเตอร์
- กระตุ้นคำถามให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
บรรยากาศ/สื่อ-ไอแพด/คอมพิวเตอร์
- กระดาษ A4
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
- บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน
ชง
- พานักเรียนเดินสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
(ในชุมชน)
- ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน
- ผู้ปกครองให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้าน (บ้านติดโรงเรียน)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบ
- ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
ชง
- ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู "เพลงเรารักธรรมชาติ)
- ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู "เพลงป่าหรรษา)
เชื่อม
- ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ ที่ 1
ชิ้นงาน
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ทำไมจึงอยากเรียนรู้สิ่งนั้น
- Mind Mapping ชิ้นงาน
ภาระงาน
- นักเรัยนร่วมแชร์ข้อมูล
- นักเรียนสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียนและบ้านติดรั้วโรงเรียนมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
- สอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน
- แชร์ข้อมูลร่วมกันในชั้นเรียน
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้
- หาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้จาก ไอแพด/คอมพิวเตอร์/ ห้องสมุด
ความรู้
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น/เรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามความสนใจ (ว.8.1 ป.1/1)
- วางแผนการสังเกตเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเองของกลุ่มและคาดการสิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ (ว.8.1 ป.1/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (ว.8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล (ว.8.1 ป.1/7)
1. ทักษะชีวิต
- การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
- ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
- การจัดการอารมณ์ของตนเองขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีับผู้อื่น
2. ทักษะการเรียนรู้
- มีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ได้ฟังและการสำรวจ
- ค้นหาคำตอบจากไอแพด/คอมพิวเตอร์
- หาคำตอบให้ตนเองได้
3. ทักษะสังคม
- การทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อน
- การยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ช่วยเหลือหยิบจับสิ่งของให้ผู้อื่น
- ตอบคำถามด้วยความเต็มใจเมื่อผู้อื่นสงสัย
คุณลักษณะ
1. เคารพให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. มีเป้าหมายในการทำงานและมีกระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
5. รู้บทบาทหน้าที่ตนเองมีปิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมรความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวจากการเป็นน้องอนุบาลเป็นพี่ประถม ในการจัดกิจกรรมโครงงานในภาพรวมมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นดี สามารถบอกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องเรียนได้ ในการเดินสำรวจรอบๆโรงเรียนพี่ ป.1 สอบถามคุณครูในสิ่งที่ตนเองสงสัยได้สามารถเชื่อมโยงความสำคัญของสิ่งรอบตัวกับการดำเนินในชีวิตได้ เช่น เห็นไส้เดือนในดินสามารถบอกว่าไส้เดือนช่วยทำให้ดินไม่แข็งแล้วต้นไม้ก็จะไม่ตาย เป็นต้น ^__^

    ตอบลบ